IOM Offices

IOM Colombo: (Head Office)

No. 62 , Green Path, Ananda Coomaraswamy Mw,Colombo 03
Tel: 0115 325 300
Fax: 0115 325 301

IOM Ampara

Senanayake Vasam. Mihindupura C 620, Akkaraipattu Road, Ampara
Tel: 063 5673400-1
Fax: 063 2224393

IOM Batticaloa

No 08, Kumara Kovil Road, Iruthayapuram West, Batticaloa
Tel: 065 5673 402
Fax: 0652 227 043

IOM Jaffna

No 70, Temple Road, Jaffna
Tel: 021 222 7680
Fax: 021 222 8620

IOM Mannar

St. Thomas Lane, Thalvupadu Road, Emil Nagar
Tel: 0232 250 075
Fax: 0232 250 309

IOM Trincomalee

No 60, Snake Lane
Trincomalee
Tel:    0265 673 400
Fax:  0262 22 5980

IOM Vavuniya

No. 10, 10th Lane, Vairauarpuliyankulam
Vavuniya
Tel:    0242 225 107
Fax:   024 222 0579